ПРАВИЛНИК о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању

На основу члана 66. став 4. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19 и 129/21),Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК
о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању

“Службени гласник РС”, бр. 139 од 16. децембра 2022, 43 од 26. маја 2023.

I ПРЕДМЕТ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.

Овим правилником уређују се врсте диплома за изузетан општи успех ученика у учењу и владању и изузетан успех из појединачног обавезног предмета и изборног програма, као и услови и додељивање диплома ученицима у основном образовању и васпитању.

Општим актом школе одређују се услови и начин за додељивање похвала и награда, као и за избор ученика генерације.

Члан 2.

Дипломе утврђене овим правилником додељују се ученику на крају основног образовања и васпитања у циљу развијања позитивних особина ученика, подстицања ученика на активно учествовање и истицање добрих примера током остваривања циљева и исхода основног образовања и васпитања, као и постизања што бољих резултата у раду.

Дипломе из става 1. овог члана додељују се ученику који је основно образовање и васпитање стекао у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења у законом прописаном року.

Члан 3.

Дипломе из члана 2. овог правилника додељују се ученику за изузетне резултате по завршетку основне школе, основне музичке и основне балетске школе.

Члан 4.

Ученику који током стицања основног образовања и васпитања остварује изузетне резултате у основној школи додељују се следеће дипломе:

1) Диплома „Вук Караџић” и

2) Диплома „Доситеј Обрадовић” за изузетне резултате из обавезног предмета и изборног програма прописаних планом и програмом наставе и учења.

Ученику који током стицања основног музичког образовања и васпитања остварује изузетне резултате у основној музичкој школи додељују се следеће дипломе:

1) Диплома „Корнелије Станковић” и

2) Диплома „Љубица Марић” за изузетне резултате из обавезног предмета и изборног програма прописаних планом и програмом наставе и учења.

Ученику који током стицања основног балетског образовања и васпитања остварује изузетан успех у основној балетској школи додељују се следеће дипломе:

1) Диплома „Марија Мага Магазиновић” и

2) Диплома „Душанка Сифниос” за изузетне резултате из обавезног предмета и изборног програма прописаних планом и програмом наставе и учења.

II ДИПЛОМЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Диплома „Вук Караџић”

Члан 5.

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику:

1) ако на крају сваке школске године у току стицања основног образовања и васпитања постигне одличан успех из свих обавезних предмета, изборних програма и активности прописаних планом и програмом наставе и учења и примерно владање и

2) ако добије најмање једну диплому „Доситеј Обрадовић”.

Диплома „Доситеј Обрадовић”

Члан 6.

Диплома „Доситеј Обрадовић” додељује се ученику за изузетне резултате из обавезног предмета, односно изборног програма ако ученик:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех из одговарајућег обавезног предмета или изборног програма други страни језик, односно ,,истиче се” из одговарајућег изборног програма на крају сваке школске године;

3) у току школовања, из тог обавезног предмета, односно изборног програма, добије једну од прве три награде на општинском, градском, окружном, републичком или међународном нивоу такмичења из тог обавезног предмета, односно изборног програма у складу са календаром такмичења и смотри ученика основних школа.

Изузетно, у случају да такмичење из одговарајућег предмета и изборног програма није дефинисано календаром такмичења и смотри ученика основне школе, диплома „Доситеј Обрадовић” додељује се ученику који поред услова из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, испољи и постигне потпуније и шире познавање садржаја тог обавезног предмета и изборног програма него што је предвиђено планом и програмом наставе и учења, a што је предвиђено школским актима.

Члан 7.

Ученику се може се доделити више диплома „Доситеј Обрадовић” под условима утврђеним овим правилником.

III ДИПЛОМЕ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Диплома „Корнелије Станковић”

Члан 8.

Диплома „Корнелије Станковић” додељује се ученику основне музичке школе:

1) ако на крају сваке школске године у току стицања основног музичког образовања и васпитања постигне одличан успех из свих обавезних предмета, односно свих обавезних предмета и изборних програма прописаних планом и програмом наставе и учења и примерно* владање и

2) ако добије најмање једну Диплому „Љубица Марић”.

*Службени гласник РС, број 43/2023

Диплома „Љубица Марић”

Члан 9.

Диплома „Љубица Марић” додељује се ученику основне музичке школе за изузетне резултате из обавезног предмета, односно изборног програма у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења ако ученик:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех из одговарајућег обавезног предмета, односно ,,истиче се” из изборног програма на крају сваке школске године;

3) у току школовања, из одговарајућег обавезног предмета, односно изборног програма добије једну од прве три награде у складу са календаром такмичења и смотри ученика основних школа, односно у складу са каталогом стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности.

Изузетно, у случају да такмичење из одговарајућег обавезног предмета, односно изборног програма није организовано, диплома „Љубица Марић” додељује се ученику који поред услова из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, испољи и постигне потпуније и шире познавање садржаја тог обавезног предмета и изборног програма него што је предвиђено планом и програмом наставе и учења.

Члан 10.

Ученику се може доделити више диплома „Љубица Марић”, под условима утврђеним овим правилником.

IV ДИПЛОМЕ У ОСНОВНОЈ БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ

Диплома „Марија Мага Магазиновић”

Члан 11.

Диплома „Марија Мага Магазиновић” додељује се ученику основне балетске школе:

1) ако на крају сваке школске године у току стицања основног балетског* образовања и васпитања постигне одличан општи успех из свих обавезних предмета, односно обавезних предмета и изборних програма прописаних планом и програмом наставе и учења и  примерно* владање и

2) ако добије најмање једну Диплому „Душанка Сифниос”.

*Службени гласник РС, број 43/2023

Диплома „Душанка Сифниос”

Члан 12.

Диплома „Душанка Сифниос” додељује се ученику основне балетске школе за изузетан успех из обавезног предмета, односно изборног програма, ако ученик:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех из одговарајућег обавезног предмета, односно ,,истиче се” из одговарајућег изборног програма на крају сваке школске године;

3) у току школовања, из одговарајућег обавезног предмета, односно из одговарајућег изборног програма добије једну од прве три награде у складу са календаром такмичења и смотри ученика основних школа, односно у складу са каталогом стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности.

Изузетно, у случају да такмичење из одговарајућег обавезног предмета, односно изборног програма није организовано, диплома „Душанка Сифниос” додељује се ученику који поред услова из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, испољи и постигне потпуније и шире познавање садржаја тог предмета* и изборног програма него што је предвиђено планом и програмом наставе и учења.

*Службени гласник РС, број 43/2023

Члан 13.

Ученику се може се доделити више диплома „Душанка Сифниос” под условима утврђеним овим правилником.

V ДОДЕЛА ДИПЛОМЕ

Члан 14.

Одељењски старешина, односно предметни наставник предлаже ученика за доделу диплома прописаних овим правилником на крају основног образовања и васпитања.

Одељењско веће утврђује да ли ученик испуњава услове прописане овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе.

Наставничко веће школе доноси одлуку о додели дипломе.

Члан 15.

Диплома „Вук Караџић” издаје се на обрасцу број 1, у облику табака величине 21 x 29 cm, са прописаним текстом и ликом Вука Караџића на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Диплома „Корнелије Станковић” издаје се на обрасцу број 2, у облику табака величине 21 x 29 cm, са прописаним текстом и ликом Корнелија Станковића на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Диплома „Марија Мага Магазиновић” издаје се на обрасцу број 3, у облику табака величине 21 x 29 cm, са прописаним текстом и ликом Марије Магазиновић на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Диплома „Доситеј Обрадовић” издаје се на обрасцу број 4, у облику табака, величине 21 x 29 cm, са прописаним текстом и детаљем из Мирослављевог јеванђеља на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Диплома „Љубица Марић” издаје се на обрасцу број 5, у облику табака, величине 21 x 29 cm, са прописаним текстом и ликом Љубице Марић на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Диплома „Душанка Сифниос” издаје се на обрасцу број 6, у облику табака, величине 21 x 29 cm, са прописаним текстом и ликом Душанке Сифниос на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Обрасци диплома из ст. 1–6. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 37/93 и 42/93).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-8/2022-07
У Београду, 25. новембра 2022. године

Министар,
Бранко Ружић, с.р.

Правилник о изменама  Правилника о о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању: „Службени гласник РС“, број 43/2023-83

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

Календар објава
јул 2024.
ПУСЧПСН
« јун  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Категорије
Архива