Правила понашања

(извод из правилника о понашању у Школи)

Члан 6.

Дужности и обавезе ученика су да:

 

 • редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и вредносним ставовима прописаним школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада,
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,
 • поштује школска правила, одлуке директора и органа школе,
 • у школу долази прикладно одевен за радне активности, брине се о личној уредности и хигијени, школском прибору и опреми, хигијени школских просторија и школске средине у целини,
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,
 • долази у школу, најкасније 10 минута пре почетка часа,
 • после звона за почетак наставе (другог звона) буде на свом месту, спреман за рад,
 • се дисциплиновано понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе и других облика образовно-васпитног рада (испита, културних и спортских активности, а посебно за време великих манифестација у школи),
 • за време великог одмора напусти учионицу (изузев редара), осим ако дежурни наставник другачије не одлучи,
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно – васпитног рада ван школе,
 • благовремено правда изостанке,
 • по завршетку свих облика наставних и ваннаставних активности напусти школу, односно сачека родитеље (старатеље),
 • води рачуна о свом понашању и када није у школи,
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

 

Члан 7.

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа.

Ученик који преправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама које издаје школа, подлеже дисциплинској одговорности.

Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу да на увид ђачку књижицу у коју одељенски старешина уноси успех и образложење васпитно – дисциплинских мера.

 

Члан 8.

Односи међу ученицима засновани су на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице и уз посредовање одељенског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом (педагогом).

 

Члан 9.

Ученику у школи није дозвољено да:

 

 • омета извођење наставе (буком или другим начином) и напушта час без предходног одобрења наставника
 • се задржава у ходницима школе и тоалету за време часа,
 • за време часа држи храну и напитке на столу и користи их,
 • користи мобилни телефон или друго средство комуникација и ласерске технике којима би се реметио рад на часу или ради преваре у поступку оцењивања
 • улази у зборницу и друге службене просторије школе без позива, односно одобрења,
 • остаје у учионици за време великог одмора без одобрења дежурног наставника,
 • уноси сладолед у школу,
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом физичке силе, и другим недозвољеним средствима
 • да излази за време малог и великог одмора ван школског простора,
 • уноси цигарете и пуши у просторијама школе.

 

Члан 10.

Дужности редара су да:

 

 • припреми услове за наставу,
 • обавештава наставнике о одсуству ученика,
 • остаје за време великог одмора у учионици, чува личне предмете, књиге и прибор ученика,
 • се стара о хигијени учионице и пријављује оштећење школске имовине разредном старешини или ежурном наставнику.

 

Члан 11.

Одговорност ученика

Непоштовањем правилника о понашању у школи ученик може да учини лакшу или тежу повреду обавезе:

Лакше повреде обавеза ученика су:

 

 • неоправдано кашњење и неоправдано изостајање из школе до 25 часова;
 • неоправдано кашњење на час или раније напуштање часа и других активности у Школи;
 • недолично понашање према другим ученицима;
 • недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских/ културних и других активности;
 • недолично понашање према наставницима/ стручним сарадницима и другим запосленим у школи;
 • непоштовање одлука надлежних органа школе;
 • непоштовање прописаних правила понашања у школи;
 • необавештавање родитеља о резултатима свог учења и владања и непреношење порука одељенског старешине/ стручних сарадника и других наставника;
 • оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и друге имовине школе;
 • оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика/наставника и других запослених у школи;
 • недолажење на часове додатне и допунске наставе;
 • нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта;
 • одбијање учешћа на школским манифестацијама и другим облицима образовно- васпитног рада у школи и ван ње;
 • пушење у просторијама школе;
 • уношење и коришћење мобилних телефона, вокмена и других средстава комуникације и ласерске технике, којој се ремети рад на часу;
 • улазак у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 • непримерно грубо, агресивно понашање према ученицима, наставницима, запосленим и другим лицима;
 • одбијање примене мера заштите и безбедности ученика у школи, на ескурзијама/ организованој настави или ваннаставним активностима које организује школа.

Теже повреде обавеза ученика су:

 

 • уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
 • преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
 • уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 • подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
 • уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 • свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
 • употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 • неоправдано изостајање са наставе најмање 35 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

 

Члан 12.

Ученик чини повреду школске обавезе уколико закашњава на наставу и друге активности школе.

 

Члан 13.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од 3 (три) дана, родитељ је дужан да обавести одељенског старешину, а у колико се родитељ не јави, разредни старешина је обавезан да обавести његовог родитеља, односно старатеља. Уколико родитељ не предузме одговарајуће мере одељенски старешина ће обавестити надлежне школске органе. Изостајање са наставе ученик правда оправдањем школског лекара или оправдањем родитеља (старатеља) у року од осам дана од повратка у школу. Злоупотреба уверења, оправдања и исправе повлаче дисциплинску одговорност ученика.

 

Члан 14.

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања права утврђених Законом, заштиту истих затражиће од директора школе уз помоћ оделењског старешине и психолога, односно педагога.

Када је ученику у школи нанета повреда или учињена материјална штета, има право да је пријави дежурном наставнику ради предузимања одговарајућих мера и накнаде штете.

Календар објава
април 2024.
ПУСЧПСН
« мар  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Категорије
Архива